Practitioner in Public Health

  • NHS
  • Full Time
  • Bangor
NHS

Job Description

Mae cyfle cyffrous wedi codi i rywun sydd a gwybodaeth a phrofiad iechyd cyhoeddus ymuno a thim Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn barhaol.

Rydym yn chwilio am berson uchel ei gymhelliant sy'n angerddol am iechyd y cyhoedd ac sy'n chwaraewr tim. Gyda gradd berthnasol a phrofiad yn y gwaith mewn maes cysylltiedig, byddwch yn gweithio o fewn meysydd blaenoriaeth gyfredol y tim a allai gynnwys: Gweithgaredd Corfforol, Pwysau Iach, Tybaco, Alcohol, Lles Meddwl neu Flynyddoedd Cynnar. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd gefnogi'r Hwb Prawf, Olrhain, Amddiffyn Covid-19 Rhanbarthol.

Yn y tymor hir bydd deiliad y swydd wedi'i leoli naill ai yn swyddfa Bangor neu'r Wyddgrug ac yn y tymor byr yn gweithio gartref oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu a dylanwadu ar yr agenda iechyd cyhoeddus a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau; bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda phartneriaid ar draws cymunedau ac asiantaethau i wella iechyd poblogaeth Gogledd Cymru.

Gan gefnogi gwaith tim Iechyd y Cyhoedd, bydd deiliad y swydd yn gweithio i set o amcanion y cytunwyd arnynt a bydd yn cael cefnogaeth uniongyrchol gan ei reolwr llinell.

Cyn bo hir bydd ein Timau Iechyd Cyhoeddus Lleol yn trosglwyddo o Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r Byrddau Iechyd Lleol perthnasol. Byddwn nawr yn cymryd camau i weithio trwy'r trosglwyddiad arfaethedig dros y 6 mis nesaf. Gwneir y newid hwn yn unol a Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (RTY) a bydd ymgeiswyr yn cynnal y telerau ac amodau y cytunwyd arnynt adeg eu penodi a chynhelir ymgynghoriad llawn yn dilyn y Polisi Newid Sefydliadol.

An exciting opportunity has arisen for someone with public health knowledge and experience to join the Betsi Cadwaladr University Health Board Public Health team on a permanent basis.

We are seeking a highly motivated person who is passionate about public health and is a team player. With a relevant degree and work based experience in a related field, you will be working within the current priority areas of the team which could include; Physical Activity, Healthy Weight, Tobacco, Alcohol, Mental Wellbeing or Early Years. The successful candidate will also be expected to support the Covid-19 Test, Trace, Protect Regional Hub.

In the long term the post holder will be based in either the Bangor or Mold office and in the short term working from home due to Covid 19 restrictions.

This is a great opportunity to develop and influence the public health agenda and tackle inequalities; the post holder will be working with partners across communities and agencies to improve the health of the population of North Wales.

Supporting the work of the Public Health team, the post holder will be working to an agreed set of objectives and will be directly supported by their line manager.

Our Local Public Health Teams (LPHT) will soon be transferring from Public Health Wales to the relevant local Health Boards. We will now be taking steps to work through the transfer over the coming months. This change will be undertaken following the TUPE regulations and candidates will maintain the terms and conditions agreed at the time of appointment and a full consultation will be undertaken.

For further details / informal visits contact:

[email protected]

01352 877897

...

For more information about this vacancy press the 'Apply For Job' button.

Apply now

Good luck with your application